شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Spanish Eyes"

Spanish Eyes

Spanish Eyes Blue Spanish eyes teardrops are falling from your Spanish eyes چشمان آبی اسپانیایی ، قطره های اشک از چشمان اسپانیایی تو سرازیر میشود Please please don't cry, this is just "adios" and not good-bye لطفا لطفا گریه نکن این فقط خداحافظی است و وداع نیست Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold به زودی من بازخواهم گشت. و تمام عشقهایی را که در قلبت مانده برایت می آورم Please say ...

Read more
Scroll to top