شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Something"

Something

Something Something in the way she moves چيزي در حرکات او هست که Attracts me like no other lover مرا جذب ميکند ، اما نه مانند ساير عشاق Something in the way she moves me چيزي است که مرا ترقيب ميکند I don't want to leave her now نميخواهم ترکش کنم ، اکنون You know I believe and how ميداني که من چگونه باورت دارم Somewhere in her smile she knows جايي با لبخندش دانست All I gotta do is think of her که تمام کارم ، ...

Read more
Scroll to top