شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Sand Castles"

Sand Castles

Sand Castles قلعه های شنی   At night شباهنگام When the sky is still آنگاه که آسمان هنوز روشن است When the south wind blows آن هنگام که باد جنوبی می‌وزد And the air is warm و هوا گرم است There's a world that's born دنیایی ست که متولد می شود And for every child on the beach that day و برای هر کودکی که آن روز در ساحل بوده Stands a castle tall and proud قلعه ای بلند و پرغرور برپا میشود And the warm wind cr ...

Read more
Scroll to top