شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Runaway"

Runaway

Runaway As I walk along, I wonder در حاليکه به تنهايي قدم ميزنم در شگفتم What went wrong with our love ما کجاي عشقمان اشتباه کرديم A love that was so strong عشقي که بسيار قدرتمند بود And as I still walk by و هنوز قدم ميزنم I think of the times we've had together فکر ميکنم ما زمان کافي براي يکديگر داشته ايم While our hearts were young مادامي که قلبهاي ما جوان بود * I'm a-walkin' in the rain من در باران قدم م ...

Read more
Scroll to top