شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Poor Boy"

Poor Boy

Poor Boy They call me poor boy, poor boy, poor boy اونا به من میگن پسر فقیر، پسر بیچاره، پسر بی چیز But I ain’t lonesome and I ain’t blue ولی من دلتنگ و غمگین نیستم ‘Cause I could never be a poor boy چون من هرگز نمیتونم پسر بیچاره ای باشم، As long as I’ve got a dolly like you تا زمانیکه محبوبی مثل تو رو دارم Ain’t got a crust, ain’t got a cent نه یه تیکه نون دارم، نه یه سنت پول Can’t buy a jug, can’t pay th ...

Read more
Scroll to top