شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "One Night"

One Night

One Night   * One night with you یک شب در کنار تو Is what I'm now praying for این چیزی است که به خاطرش دعا میکنم The things that we two could plan آنچه که ما دو نفر میتوانیم تدبیر کنیم Would make my dreams come true رویاهای مرا به تحقق میپیوندد Just call my name تنها نامم را به زبان بران And I'll be right by your side ومن درست در کنار تو خواهم بود I want your sweet helping hand من دست گرم یاری تو را می ...

Read more
Scroll to top