شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "On A Snowy Christmas Night"

On A Snowy Christmas Night

On A Snowy Christmas Night   Midnights prayers so softly whispered in دعاخوانان نیمه شب به آرامی نجوا میکنند A Cathedral’s candle light در کلیسا شمع می افروزند Bring the message of the holidays پیام روزهای مقدس را می آورند On a snowy Christmas night در یک شب برفی کریسمس Holly reeds and hidden mistletoe نیزارهای مقدس و گیاه داروش Symbols of the seasons might سمبل های این فصل هستند Joyful faces everywher ...

Read more
Scroll to top