شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Old Shep"

Old Shep

Old Shep   When I was a lad وقتی که من پسر بچه ای بودم And old Shep was a pup سگ قدیمی گله یک طوله سگ بود Over hills and meadows we'd stray روی تپه ها و مزارع پرسه میزدیم Just a boy and his dog فقط یک پسر همراه سگش We were both full of fun ما هر دو سرشار از شادی بودیم We grew up together that way و اینگونه با همدیگر بزرگ شدیم I remember the time at the old swimmin' hole به یاد دارم زمانی را که در کنار ...

Read more
Scroll to top