شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Memories"

Memories

Memories   Memories pressed between the pages of my mind خاطراتی که در صفحات ذهنم انباشته شده اند Memories sweetened through the ages just like wine خاطراتی که با گذشت سالها مثل شراب شیرین شده اند Quiet thoughts come floating down اندیشه های خفته به جریان می افتند And settle softly to the ground و به نرمی به زمین فرو می ریزند Like gold of Autumn leaves around my feet همچون برگهای طلایی پاییز در اطراف پ ...

Read more
Scroll to top