شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Mama Liked the Rose"

Mama Liked the Roses

Mama Liked the Rose   Oh, mama liked the roses she'd grow 'em in the yard آه مادر شیفته گلهای سرخ بود و در باغچه کوچکمان آنها را می کاشت But Winter always came around and made the growin' 'way too hard اما همیشه زمستان فرا می رسید و رشد آنها را چه دشوار میکرد Oh, mama liked the roses and when she had the time آه مادر شیفته گلهای سرخ بود و وقتی مجالی داشت She'd decorate the living room, for all us kids ...

Read more
Scroll to top