شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Let It Be Me"

Let It Be Me

Let It Be Me   God bless the day I found you پروردگار برکت بخشید به روزی که تو را یافتم I want to stay around you می خواهم همواره نزد تو بمانم And so I beg you و از این روست که التماست میکنم let it be me بگذار آن یکنفر من باشم Don't take this heaven from one این بهشت را از من باز پس نگیر Well if you must cling to someone آری اگر باید کسی را در کنار گیری Now and forever اکنون و تا ابد let it be me بگذار ...

Read more
Scroll to top