شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Just Pretend"

Just Pretend

Just Pretend Just pretend, I'm holding you فقط وانمود کن، که تو را در آغوش گرفتم And whispering things soft and low و چیزهایی آرام و لطیف زمزمه میکنم And think of me, how it's gonna be به من فکر کن،که با من بودن چگونه میتواند باشد Just pretend I didn't go تنها وانمود کن که من نرفتم When I walked away, I heard you say وقتی قدم به رفتن گذاشتم، شنیدم که می گویی: If you need me, you know what to do اگر به من نی ...

Read more
Scroll to top