شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "It’s Still Here"

It’s Still Here

It's Still Here   The day you said we'd never part روزی گفتی که هرگز از هم جدا نخواهیم شد You turned around and broke my heart (اما) روی برگرداندی و قلب مرا شکستی You had the nerve to tell me I would soon forget آنقدر شهامت داشتی که به من بگویی : زود فراموشت خواهم کرد Now you've been gone away one year اکنون سالی از رفتن تو می گذرد And I have not forgotten dear و من فراموش نکرده ام عزیزم The love I had ...

Read more
Scroll to top