شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "In The Ghetto"

In The Ghetto

In The Ghetto As the snow flies در حالیکه برف میبارد On a cold and gray chicago mornin’ در یک صبح سر و خاکستری شیکاگو A poor little baby child is born کودک فقیری متولد میشود In the ghetto در محله فقرا And his mama cries و مادرش گریه میکند ’cause if there’s one thing that she don’t need زیرا تنها چیزی که به آن نیاز ندارد It’s another hungry mouth to feed دهان گرسنه دیگریست که از او طلب غذا میکند In the ghett ...

Read more
Scroll to top