شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "I’m Left"

I’m Left, You’re Right, She’s Gone

I'm Left, You're Right, She's Gone   Well, you're right, I'm left, she's gone. بله حق با توست من تنها مانده ام او رفته You're right, and I'm left all alone. حق با توست و من تنها مانده ام Well, you tried to tell me so, تو سعی داشتی اینها را به من بگویی But how was I to know اما من در شرایطی بودم کخ نفهمیدم That she was not the one for me? که او آنچه که من میخواستم نبود You told me all along, تو همه چیز ...

Read more
Scroll to top