شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "I’ll Take Love"

I’ll Take Love

I'll Take Love Some people think that pot of gold بعضي از مردم فکر ميکنند که خمره ای پر ازطلا Is all they ever want to hold بهترين چيزيست که ميتوانند داشته باشند But there's a treasure, I think more of اما گنجي وجود دارد که من فکر ميکنم بهتر است Measure for measure .. I'll take love مقایسه شان کردم ، من عشق را انتخاب خواهم کرد Some people think that their success بعضي از مردم فکر ميکنند موفق هستند Is all th ...

Read more
Scroll to top