شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "If I Get Home On Christmas Day"

If I Get Home On Christmas Day

If I Get Home On Christmas Day   If I get home on Christmas Day اگر روز کریسمس به خانه برگردم I won't need soft words to say احتیاج ندارم که کلمات زیبا بگویم! I miss you and I can stay awhile دلم برایت تنگ شده و میتوانم در کنارت بمانم You'll see it in my eyes and when I smile تو (دلتنگی) را در چشمان من و در لبخند من خواهی دید If I get home before midnight اگر قبل از نیمه شب به خانه برگردم While you're ...

Read more
Scroll to top