شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "If I Can Dream"

If I Can Dream

If I Can Dream There must be lights burning brighter somewhere چرا غهایی فروزانتر جایی باید وجود داشته باشند Got to be birds flying higher in a sky more blue و پرندگانی بلند پرواز تر در آسمانی آبی تر If I can dream of a better land اگر میتوانم رویای سرزمین بهتری را در سر بپرورانم Where all my brothers walk hand in hand جایی که همه برادرانم دست در دست گام بر می دارند Tell me why, oh why, oh why can't my drea ...

Read more
Scroll to top