شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "I Will Be True"

I Will Be True

I Will Be True I will be true من وفادار خواهم بود No matter what they may say مهم نیست که آنها چه چیز ممکن است بگویند I will be true من وفادار خواهم بود Although you're far far away اگر چه تو دور دور هستی Each night I pray هر شب دعا میکنم All day I'll say silent prayers تمام روز دعایی خواموش خواهم خواند That when I open my door که وقتی در را باز میکنم I'll find you there تو را آنجا بیابم Somehow I feel به ن ...

Read more
Scroll to top