شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "I Need You So"

I Need You So

I Need You So I need you so تورا سخت نیازمندم To keep me happy که مرا شاد نگه داری If I can't have you اگر نتوانم تو را داشته باشم I cannot go on نمیتوانم ادامه دهم I need your arms بازوانت را نیازمندم Around me tightly که مرا سخت حمایت کند Yes, I miss them nightly بله هنگام شب دلم برای آنها تنگ میشود When you're not at home وقتی تو در خانه نیستی * When day is done وقتی که روز سپری میشود I miss you so بسیار ...

Read more
Scroll to top