شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "I Forgot To Remember To Forget"

I Forgot To Remember To Forget

I Forgot To Remember To Forget I forgot to remember to forget her من فراموش کردم که بخاطر بسپارم که فراموشش کنم I can't seem to get her off my mind توان این را ندارم که او را از ذهن خویش بیرون کنم I thought I'd never miss her می پنداشتم که هر گز دلتنگ او نخواهم شد But I've found out somehow ولی به هر حال فهمیدم I think about her almost all the time. تقریبا همیشه در اندیشه اویم * The day she went away I made ...

Read more
Scroll to top