شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "I Believe"

I Believe

I Believe I believe for every drop of rain that falls من باور دارم برای هر قطره بارانی که می افتد A flower grows گلی می روید I believe that somewhere in the darkest night من باور دارم که در تاریکترین نقطه شب A candle glows شمعی فروزان است I believe for everyone who goes astray, someone will come من باور دارم برای هر کسی که به گمراهی میرودکسی خواهد آمد To show the way که راه را نشان دهد I believe, I believe ...

Read more
Scroll to top