شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "I Believe in the Man in the Sky"

I Believe in the Man in the Sky

I Believe in the Man in the Sky (The steps that lead to any church گا م هایی که به هر پرستشگاهی منتهی میشوند Form a stairway to a star از پلکانی که به ستارگان می رسند They're part of God and should be trod جزئی از پروردگارند و باید پیموده شوند More often than they are) بسیار بیش از آنچه هستند I believe in the man in the sky من به مردی که در آسمان است ایمان دارم I believe with His help I'll get by من ایمان د ...

Read more
Scroll to top