شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Harbor Lights"

Harbor Lights

Harbor Lights I saw the harbor lights من روشنایی های لنگرگاه را دیدم They only told me we were parting آنها تنها به من گفتند که ما در حال جدا شدن هستیم Those same old harbor lights همان روشنایی های قدیمی لنگرگاه That once brought you to me که یکبار تو را به سوی من آورد I watch'd the harbor lights من روشنایی های لنگرگاه را به نظاره نشستم How could I help if چگونه می توانستم کمک کنم اگر Tears were starting? ا ...

Read more
Scroll to top