شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Give Me the Right"

Give Me the Right

Give Me the Right Give me the right این حق را به من بده To hold you tonight که امشب تو را در بر گیرم The tears that I’ve cried over you اشکهایی که بخاطرت ریخته ام Give me the right این حق را به من بده You can't say no تو نمی توانی بگویی نه When I need you so وقتی که تا این حد به تو نیاز دارم I want you back in my arms می خواهم به آغوشم باز گردی Give me the right این حق را به من بده If you looked deep in you ...

Read more
Scroll to top