شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Fame And Fortune"

Fame And Fortune

Fame And Fortune Fame and fortune how empty they can be شهرت و ثروت- چقدر آنها پوچ میتوانند باشند But when I hold you in my arms اما وقتی تو را در آغوشم میگیرم That's heaven to me آن برای من چون بهشت است Who cares for fame and fortune? چه کسی دلواپس ثروت و شهرت است؟ They're only passing things آنها چیزهایی گذرا هستند A-But the touch of your lips on mine اما لمس لبهایت با (لبهای) من Makes me feel like a king ...

Read more
Scroll to top