شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "After Loving You"

After Loving You

After Loving You   But now after loving you, what else is there to do و اکنون پس از دوست داشتن تو چه از من بر می آید؟ For honey, all the rest is just gonna have to be second best چرا که محبوب من هر آنچه مانده بی اهمیت می نمایدم I know I'll go through life comparing her to you می دانم که در زندگی کنکاش خواهم کرد و او را با تو قیاس That's 'cos I'm no good, I'm no good to anyone و از این روست که زین پس دو ...

Read more
Scroll to top