شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » S » Solitaire

Solitaire

Solitaire

Solitaire

There was a man a lonly man

روزی روزگاری مردی بود مردی تنها

Who lost his love thru his indifference

که عشق خود را در راستای بی تفاوتی خود از دست داد

A heart that cared , that went unshared

قلبش را برای خود نگه داشته بود و با کسی قسمت نکرده بود

Until be died within his silence

تا اینکه در تنهایی مطلق خود جان سپرد

And *solitaire is the only game in town

و *سالیتر تنها بازی شهر اوست

And every road that takes him thakes him down

و هر راهی که انتخاب میکند به سراشیب سقوط منتهی میشود

While life goes on around him everywhere

در حالی که زندگی همه جا در اطراف او در جریان است

He’s playing solitaire

او فقط سالیتر بازی میکند

And keeping to himself begins to deal

وتنها به خود مشغول است و ورقها را پخش میکند

And still the** king of heart is well concealed!

وهنوز سعی میکند **شاه دل را پنهان نگه دارد

Another losing game comes to an end

و یک بازی نافرجام دیگر به پایان میرسد

And deals them out again

و باز ورقها را تقسیم میکند

A little hope goes up in smoke

تنها امید ناچیز او دود میشود

Just how it goes , goes without saying

و به هوا می رود بدون اینکه صدایی شنیده شود

There was a man a lonly man

روزی روزگاری مردی بود مردی تنها

Who would command , the hand he’s playing!

که میتوانست حاکم دست باشد که بازی میکرد!

 

*solitaire سالیتر= نوعی بازی یکنفره با کارت( در اینجا نمادی از تنهایی)

** king of heart = کارت شاه دل ( سمبل عشق)

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Neil Sedaka – Justin Cody

تاریخ ضبط: 1976/02/03

این ترانه در تاریخ3 فوریه 1976 ضبط گردید و در آلبومی به نام From Elvis Presley Boulevardمنتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1204
Scroll to top