شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » p » Put Your Hand In The Hand

Put Your Hand In The Hand

 Put-Your-Hand-In-The-Hand

Put Your Hand In The Hand

 

* Put your hand in the hand of the man , Who stilled the water
دست در دست مردي بگذار که آبها را آرام ميکند
Put your hand in the hand of the man, Who calmed the sea
دست در دست مردي بگذار که به درياها آرامش ميبخشد
Take a look at yourself , And you can look at others differently
به خودت نگاه کن ، آنگاه ميتواني به ديگران نگاهي متفاوت داشته باشي
By puttin’ your hand in the hand of the man ,From Galilee, oh yeah
دست در دست مردي بگذار که در کليساي کوچک است

My momma taught me how to pray,Before I reached the age of seven
مادرم قبل از سن 7 سالگي نماز خواندن را به من آموخت
When I’m down on my knees,That’s when I’m closest to heaven
وقتي روي زانوهايم خم ميشوم وقتي است که در نزديکتريم موقعيت به بهشت است

Daddy lived his life with two kids and a wife
پدر درحاليکه زن و دو فرزند داشت زندگي را بدرود گفت
Well you do what you must do
حالا چه کار ميبايست کرد
But he showed me enough of what it takes ,To get me through, oh yeah
اما او به طور کامل به من نشان داد که چه ميبايست کرد.اه بله

 

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Gene Maclellan

تاریخ ضبط: 1971/06/08

این ترانه در تاریخ 8 ژوئیه 1971 ضبط گردید و در آلبومی به نام Elvis Now  منتشر شد ،

منتشر شده در آلبومهای  ↓

elvis-now

 

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top