شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » I » It Is No Secret

It Is No Secret

It-Is-No-Secret-(What-God-Can-Do)

It Is No Secret

زنگ ساعت اخبار را اعلام میکند

Another day is through.

روز دیگری به میان آمد

Someone slipped and fell.

یک نفر لغزید و به زمین افتاد

Was that someone you?

آیا او تو بودی؟

You may have longed for added strength,

ممکن است تو در آروزی قدرت بیشتر باشی

Your courage to renew.

و شجاعتی برای از نو شروع کردن

Do not be disheartened,

روحیه خود را از دست مده

For I have news for you.

زیرا من خبرهایی برای تو دارم

It is no secret what God can do.

رازی در میان نیست خداهر کاری را میتواندانجام دهد

What He’s done for others, He’ll do for you.

آنچه که خدا برای دیگران انجام داده برای تو نیز انجام خواهد داد

With arms wide open, He’ll pardon you.

با آغوشی باز تو را خواهد بخشید

It is no secret what God can do.

رازی در میان نیست خداهر کاری را میتواندانجام دهد

There is no night for in His light

در فروغ روشناییش هیچ ظلمتی وجود ندارد

You’ll never walk alone.’

تو هرگز تنهانخواهی بود

Always feel at home,

همیشه احساس میکنی در خانه خود هستی

Wherever you may go.

هر جا که ممکن است بروی

There is no power can conquer you

هیچ قدرتی نمیتواند تو را شکست بدهد

While God is on your side.

در حالیکه خدا در کنار توست

Take Him at His promise,

او را در عهدش یاد کن

Don’t run away and hide.

نگریز و پنهان مشو

It is no secret what God can do.

رازی در میان نیست خداهر کاری را میتواندانجام دهد

What He’s done for others, He’ll do for you.

آنچه که خدا برای دیگران انجام داده برای تو نیز انجام خواهد داد

With arms wide open, He’ll pardon you.

با آغوشی باز تو را خواهد بخشید

It is no secret what God can do.

رازی در میان نیست خدا هر کاری را میتواند انجام دهد

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: Stuart Hamblin

تاریخ ضبط:  1957/01/19

این ترانه در تاریخ 19 ژانویه 1957  ضبط گردید .

منتشر شده در آلبومهای ↓

Christmas-album

youll-never-walk-alone

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top