شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » I » In The Ghetto

In The Ghetto

In-The-Ghetto

In The Ghetto

As the snow flies

در حالیکه برف میبارد

On a cold and gray chicago mornin’

در یک صبح سر و خاکستری شیکاگو

A poor little baby child is born

کودک فقیری متولد میشود

In the ghetto

در محله فقرا

And his mama cries

و مادرش گریه میکند

’cause if there’s one thing that she don’t need

زیرا تنها چیزی که به آن نیاز ندارد

It’s another hungry mouth to feed

دهان گرسنه دیگریست که از او طلب غذا میکند

In the ghetto

در محله فقرا

People, don’t you understand

ای مردم چرا نمیفهمید؟

The child needs a helping hand

این کودک نیازمند دست یاری ماست

Or he’ll grow to be an angry young man some day

او روزی تبدیل به مرد خشمگینی خواهد شد

Take a look at you and me,

به خودتان و به من نگاه کنید

Are we too blind to see,

آیا آنچنان کوریم که نمیبینیم؟

Do we simply turn our heads

آیا به سادگی به او پشت میکنیم

And look the other way

و به جای دیگر مینگریم؟

Well the world turns

آری چرخ جهان هستی در حال گردش است

And a hungry little boy with a runny nose

وپسرک کوچک گرسنه با بینی آویزان

Plays in the street as the cold wind blows

در خیابانها بازی میکند آنگاه که بادی سردی میوزد

In the ghetto

در محله فقرا

And his hunger burns

و گرسنگی او را میسوزاند

So he starts to roam the streets at night

پس شروع به شبگردی در خیابانهای شهر میکند

And he learns how to steal

و یاد میگیرد که چگونه دزدی کند!

And he learns how to fight

و یاد میگیرد چگونه نزاع کند!

In the ghetto

در محله فقرا

Then one night in desperation

آنگاه شبی در نا امیدی مطلق

A young man breaks away

مرد جوان قصد هجوم میکند

He buys a gun, steals a car,

سلاحی میخرد اتو مبیلی میدزدد

Tries to run, but he don’t get far

سعی میکند فرار کند ولی نمیتواند زیاد دور شود

And his mama cries

و مادرش میگرید

As a crowd gathers ’round an angry young man

و هنگامیکه مردم در اطراف مرد جوان حلقه میزنند

Face down on the street with a gun in his hand

درحالیکه صورتش نقش زمین  و اسلحه ای در دستش است

In the ghetto

در محله فقرا

As her young man dies,

و آنگاه که مرد جوانش /مرد جوان مادر/ میمیرد

On a cold and gray chicago mornin’,

در یک صبح سرد و خاکستری در شیکاگو

Another little baby child is born

کودک نحیف دیگری متولد میشود!

In the ghetto

در محله فقرا

And his mama cries

و مادرش میگرید

In the ghetto

در محله فقرا

ghetto

محله فقرا

ghetto

محله فقرا

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

 

_________________________________

اطلاعات: 

شاعر و آهنگساز:  Mac Davis

تاریخ ضبط: 1969/01/20

این ترانه در تاریخ 20 ژانویه 1969 و  ضبط گردیده و به صورت تک ترانه منتشر شد.

منتشر شده در آلبومهای  ↓

from-elvis-in-memphis

 

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top