شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » I » I’ll Never Know

I’ll Never Know

I'll-Never-Know

I‘ll Never Know

How many stars are in the sky, I’ll never know

چند ستاره در آسمان وجود دارد؟ هرگز نخواهم فهميد

What fire lights a firefly, I’ll never know

چه نوري کرم شب تاب را روشن ميکند؟ هرگز نخواهم فهميد

What happens to this heart of mine each time you hold my hand

هر بار که دستم را ميگيري قلبم را چه ميشود؟

Sometimes the things we love the most ,We never understand

گاهي درباره چيزهايي که بسيار دوست ميداريم ، هرگز چیزی نمیفهمیم

I never thought these eyes would see an angel’s glow

هر گز فکر نميکردم که اين چشمها بتوانند تابش نور فرشتگان را ببينند

What miracle brought you to me, I’ll never know

چه اعجازي را براي من به ارمغان آوردي؟ هر گز نخواهم فهميد

What happens to this heart of mine each time you hold my hand

هر بار که دستم را ميگيري قلبم را چه ميشود؟

Sometimes the things we love the most , We never understand

گاهي درباره چيزهايي که بسيار دوست ميداريم ، هرگز چیزی نمیفهمیم

I never thought these eyes would see an angel’s glow

هر گز فکر نميکردم که اين چشمها بتوانند تابش نور فرشتگان را ببينند

What miracle brought you to me, I’ll never know

چه اعجازي را براي من به ارمغان آوردي؟ هر گز نخواهم فهميد

What miracle brought you to me, I’ll never know

چه اعجازي را براي من به ارمغان آوردي؟ هر گز نخواهم فهميد

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Karger – Sid Wayne – Ben Weisman

تاریخ ضبط: 1970/06/05

این ترانه در تاریخ 5 ژوئن 1970 ضبط گردید و در آلبومی به نام Love Letters From Elvis منتشر شد.

منتشر شده در آلبومهای  ↓

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top