شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » I » I Just Can’t Help Believin

I Just Can’t Help Believin

I-Just-Can't-Help-Believin'

I Just Can’t Help Believin

I just can’t help believin’

حتی نمیتوانم باور نکنم
When she smiles up soft and gentle

آنگاه که لبخند شیرین و مهربانی بر لب دارد

With a trace of misty morning

که با نشانی از صبحی مه آلود زینت شده

And a promise of tomorrow in her eyes

و عهد فردا در چشمانش

I just can’t help believin’

حتی نمی توانم باور نکنم

When she’s lying close beside me

آنگاه که تنگ در کنارم آرمیده

And my heart beats with the rhythm of her sighs

و قلب من هماهنگ با تپش قلب او می تپد

This time the girl is gonna stay

که اینبار او در کنار من خواهد ماند

This time the girl is gonna stay

که اینبار او در کنار من خواهد ماند

For more than just a day

بیش از یک روز کوتاه

* Oh I just can’t help believin’

حتی نمی توانم باور نکنم

When she slips her hand in my hand

آنگاه که او دستش را در دستم می گذارد

And it feels so small and helpless

دست کوچک و معصومش را

That my fingers fold around it like a glove

و انگشتان من چون دستپوشی احاطه اش میکنند

I just can’t help believin’

حتی نمی توانم باور نکنم

When she’s whisperin’ her magic

آنگاه که او کلمات جادویی خود را در گوشم زمزمه میکند

And her tears are shinin’ honey sweet with love

و اشک چشمانش به شیرینی از عشق می درخشد

This time the girl is gonna stay

که اینبار او در کنار من خواهد ماند

This time the girl is gonna stay

که اینبار او در کنار من خواهد ماند

For more than just a day

بیش از یک روز کوتاه

For more than just a day

بیش از یک روز کوتاه

** (Oh I just can’t help believin’)
(Oh I just can’t help believin’)
(Oh I just can’t help believin’)
(Oh I just can’t help believin’)
حتی نمیتوانم باور نکنم

For more than just a day

بیش از یک روز کوتاه

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Cynthia Weil – Barry Mann

تاریخ ضبط: 1970/08/11

این ترانه در تاریخ11 آگوست 1970 ضبط گردید و درآلبومی به نام  That’s The Way It Is منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

elvis-thats-the-way-it-is

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top