شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » H » He’ll Have To Go

He’ll Have To Go

He'll-Have-to-Go

He’ll Have To Go

Mmm, put your sweet lips a little closer to the phone, mmm

لبهای شیرینت را کمی به گوشی تلفن نزدیکتر کن

Just pretend that we’re together all alone

فقط تصور کن که ما باهم تنهای تنها هستیم

Tell the man to turn the juke box way down low

به مردی (که با توست) بگو تا صدای گرامافون را کم کند

You can tell your friend there with you, he’ll have to go

تو میتوانی به دوستت (آن مرد) که آنجا با توست بگویی که او باید برود

You can’t say the words I wanna hear

تو نمیتوانی کلماتی را بگویی که من میخواهم بشنوم ،

When you’re with another man

وقتی که با مرد دیگری هستی

If you love me, answer yes or no

اگر عاشقم هستی جواب بده ، بله یا خیر

Darling I will understand

عزیزم من درکت خواهم کرد

put your sweet lips a little closer to the phone, mmm

لبهای شیرینت را کمی به گوشی تلفن نزدیکتر کن

Just pretend we’re together all alone

فقط تصور کن ما باهم تنهای تنها هستیم

tell the man to turn the juke box way down low Well

خوب به مردی (که با توست) بگو تا صدای گرامافون را کم کند

You can tell your friend there with you, he’ll have to go

تو میتوانی به دوستت که آنجا با توست بگویی که او باید برود

You can’t say the words I wanna hear

تو نمیتوانی کلماتی را بگویی که من میخواهم بشنوم ،

When you’re with another man

وقتی که با مرد دیگری هستی

If you love me, answer yes or no

اگر عاشقم هستی جواب بده ، بله یا خیر

Darling I will understand

عزیزم من درکت خواهم کرد

Just put your sweet lips a little closer to the phone, mmm

فقط لبهای شیرینت را کمی به گوشی تلفن نزدیکتر کن

Just pretend we’re together all alone, mmm

(و) فقط تصور کن که ما باهم تنهای تنها هستیم

Well tell the man turn the juke box way down low

خوب (حالا)به مردی (که با توست) بگو تا صدای گرامافون را کم کند

And you can tell your friend there with you, he’ll have to go

و تو میتوانی به آن دوستت که آنجا با توست بگویی که او باید برود

 

Yes you can tell your friend there with you, he’ll have to go

بله تو میتوانی به آن دوستت که آنجا با توست بگویی که او باید برود

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  J. Allison – A. Allison

تاریخ ضبط:  1976/10/30

این ترانه در تاریخ 30 اکتبر 1976 ضبط گردید و آلبوم  Moody Blue   منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

MOODY-BLUE

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top