شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Where Did They Go Lord?

Where Did They Go Lord?

?Where Did They Go Lord

ضبط شده در تاریخ: 1970/9/22
اولین انتشار در  : بصورت تک آهنگ
شاعر و آهنگساز:Frazier / Owens

Where-Did-They-Go-Lord

The words of her promise
کلماتش که با من عهدی بست
The flame of her faith
فروغ محبتی که در چهره داشت
The love that would never drift away
عشقی که قرار بود هرگز به سردی نگراید
Where did they go Lord, where did they go?
به کجا رفتند خدایا؟ به کجا رفتند؟

You know somehow forever
می دانی که به هر حال برای همیشه
Slipped out of my hands
از من گریخت و ترکم کرد
And my dreams ran away with the wind
و تمام رویاهای من بر باد رفتند
Where did they go Lord, where did they go
به کجا رفتند خدایا؟ به کجا رفتند؟

You know sometimes I wish
می دانی گاهی آرزو میکنم
I had lost her to another
کاش کسی را جایگزین او میکردم
Oh but Lord she just walked off all alone
آری لیک خدایا او مرا تنها گذاشت و رفت
The heart that’s within me isn’t bitter it’s just empty
اما آنچه از بهر من مانده تنها تلخی پایان است
And bewildered because her love is gone
و سردرگمی از برباد رفتن عشقش به من
Oh the passion I trusted
آه احساساتی که به آنها اعتماد کردم
The truth that I leaned on
راستی و درستی که به آن اعتقاد داشتم
And the hope that would forever keep me strong
و امیدی که میپنداشتم تا ابد استوارم نگه میدارد
I cry out my questions
سوالات خود را فریاد میزنم
All the answers are gone
آه و جواب آنها رفته اند
Where did they go Lord, tell me where did they go?
Where did they go Lord, tell me where did they go?
به کجا رفتند خدایا؟ به من بگو به کجا رفتند؟

 

دانلود

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top