شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » There’s Always Me

There’s Always Me

There’s Always Me

ضبط شده در تاریخ: 1961/3/12
اولین انتشار در آلبوم : Something for Everybody
شاعر و آهنگساز:Don Robertson

 

theres-always-me

When the evening shadows fall,
هنگامی که سایه های شامگاهی گسترده میشود
And you’re wond’ring who to call
و تو سرگردانی که از که سراغ بگیری
For a little company
برای مصاحبتی کوتاه
There’s always me
همواره مرا خواهی یافت
Or if your great romance should end,
یا اگر داستان عاشقانه ات پایان یافته
And you’re lonesome for a friend
و تو خلاء دوستی را در تنهایی احساس میکنی
Darling, you need never be
عزیزم هرگز تو را نیازی به این نیست
There’s always me
همواره مرا خواهی یافت
I don’t seem to mind somehow
گویی دیگر برایم اهمیتی ندارد
Playing second fiddle now
که نسبت به من چنبن بی تفاوتی
Someday you’ll want me, dear,
روزی مرا خواهی طلبید
and when that day is here,
و وقتی آن روز فرا رسد
Within my arms you’ll come to know
به آغوشم باز خواهی گشت تا بدانی
Other loves may come and go
عشقهای دیگر ممکن است بیایند و بروند
But my love for you will be eternally
اما عشق من به تو جاودانه خواهد بود
Look around and you will see
به اطراف خویش بنگر و خواهی دید که
There’s always me.
همواره مرا خواهی یافت

بشنوید:

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1206
Scroll to top