شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Love Me, Love the Life I Lead

Love Me, Love the Life I Lead

Love Me, Love the Life I Lead

ضبط شده در تاریخ: 1971/05/21
اولین انتشار در آلبوم : Elvis )1973)
شاعر و آهنگساز: Tony Macaulay / Roger Greenaway

 

 

love-me-love-the-life-i-lead

 

I am not a wise man neither am I a fool

من مرد عاقلی نیستم ، اما احمق هم نیستم

But what I am the way the good Lord made me

من همونطوری هستم که خدای مهربون منو آفریده

Though I need you more than you may ever understand

اگر چه تو رو به حدی دوست دارم که خودت هم باورت نمیشه

I can’t wear a face that will betray me

ولی نمیخوام با تظاهر ، نقابی بر چهره بزنم

* Oh, If you’re gonna love me, love the life I lead

اگر منو دوست داری ، روش زندگی من رو هم دوست داشته باش

Need the things I need, don’t try to change me

همون چیزی رو بخواه که من میخوام ، سعی نکن منو عوض کنی

If you’re gonna take me, take me for what I am

اگه میخوای  منو بپذیری ، همینجوری که هستم بپذیر

I can’t be another man, I can’t be free

من نمیتونم مرد دیگه ای باشم ،من نمیتونم آزاد باشم

‘Cos The life I lead is the life I lead

چون روش زندگی من همینه که هست

Money in my pocket never seems to last too long

پول تو جیب آدم هیچوقت دوام زیادی نداره

I’ve gambled on the way and drowned my sorrows

من زندگیمو قمار کردم و غصه هام رو غرق کردم

Though God knows I can’t pretend it’s better on my own

اگرچه خدا میدونه که نمیتونم تظاهر کنم که اینجوری برام بهتره

I can’t promise you a new tomorrow

نمیتونم  قول فردای جدیدی رو بهت بدم

بشنوید:

دانلود

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top