شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Fever

Fever

Fever

ضبط شده در تاریخ:1960/04/03
اولین انتشار در آلبوم : Elvis Is Back
شاعر و آهنگساز:John Davenport – Eddie Coole

 

fever

 

 

Never know how much I love you

هرگز نمیفهمی چقدر عاشقت هستم

Never know how much I care

هر گز نمیفهمی چقدر به تو علاقمندم

When you put your arms around me

وقتی دستانت را دور کمرم حلقه میکنی

I get a fever that’s so hard to bear

دچار تب و هیجانی میشم که تحملش برایم دشوار است

You give me fever …

تو مرا دچار تب میکنی

when you kiss me

وقتی مرا میبوسی

Fever when you hold me tight

تب ، وقتی مرا تنگ در بر میگیری

Fever …

تب ،

in the morning

از صبح

Fever all through the night

تا انتهای شب  ، تب! ،

Sun lights up the day time

خورشید روز را تابناک میکند

Moon lights up the night

و ماه شب را

I light up when you call my name

و من وقتی تابناک میشوم که تو نامم را صدا میزنی

And you know I’m gonna treat you right

و تو میدانی که با تو درست رفتار میکنم

You give me fever when you kiss me

تو مرا دچار تب میکنی وقتی مرا میبوسی

Fever when you hold me tight

تب ، وقتی مرا تنگ در بر میگیری

Fever …

تب،

in the morning

از صبح

Fever all through the night

تا انتهای شب ، تب! ،

Everybody’s got the fever

هر کسی دچار تب میشود

That is something you all know

تب من  چیزیست که تو خود خوب میدانی

Fever isn’t such a new thing

تب من مانند هیچ چیز جدیدی نیست

Fever started long ago

این تب از سالها پیش شروع شده

Romeo loved Juliet

رومئو عاشق ژولیت بود

Juliet she felt the same

ژولیت نیز همین احساس را داشت

When he put his arms around her

وقتی رومئو دستانش را دور کمر او حلقه میکرد

He said, “Julie baby you’re my flame”

میگفت: ژولی عزیزم تو شور عشق من هستی

Thou givest fever when we kisseth

وقتی ما یکدیگر را میبوسیم تو مرا دچار تب میکنی

Fever with thy flaming youth

تب با شور عشق جوانی تو

Fever I’m on fire

من در آتش تب میسوزم

Fever yea I burn forsooth

تب ، بله براستی میسوزم

 

Captain Smith and Pocahontas

کاپیتان اسمیت و پوکاهانتس

Had a very mad affair

دیوانه وار عاشق یکدیگر بودند

When her daddy tried to kill him

وقتی پدر پوکاهانتس سعی کرد کاپیتان اسمیت را بکشد

She said “Daddy oh don’t you dare”

پوکاهانتس گفت: پدر تو یارای انجام این کار را نداری

He gives me fever with his kisses

او با بوسه هایش مرا دچار تب میکند

Fever when he holds me tight

تب ، وقتی او مرا تنگ در آغوش میگیرد

Fever I’m his missus

تب ، من بانوی اویم

Daddy won’t you treat him right

پدر تو با او خوب رفتار نمیکنی

 

 

Now you’ve listened to my story

اکنون که شما قصه مرا شنیده اید

Here’s the point that I have made

این مسیری است که من (برایتان) ساخته ام

Cats were born to give chicks fever

گربه ها برای این زاییده شده اند که جوجه ها را دچار تب کنند

Be it Fahrenheit or centigrade

به درجه فارنهاید یا سانتیگراد

We give you fever when we kiss you

وقتی ما شما را میبوسیم ، دچار تب میشوید

Fever if you live and learn

تب ، اگر زندگی کنید و آگاه باشید

 

Fever till you sizzle

تب ، تا جایی که صدای جلزو ولزتان در بیاید!

What a lovely way to burn

چه راه رمانتیکی برای سوختن

What a lovely way to burn

چه راه رمانتیکی برای سوختن

What a lovely way to burn, ah

چه راه رمانتیکی برای سوختن

What a lovely way to burn

چه راه رمانتیکی برای سوختن

 

بشنوید:

دانلود

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1215
Scroll to top