شما اينجا هستيد: Home » گالری عکسها » عکس کنسرتها » عکسهای کنسرت الویس پریسلی در نوامبر 1976

عکسهای کنسرت الویس پریسلی در نوامبر 1976

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در نوامبر 1976

در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.

nov1976

 

الویس در' کلیسیوم سنتینیل' در شهر رینوی ایالت نوادا چنین روزی 24 نوامبر 1976

24 نوامبر 1976 : الویس در’ کلیسیوم سنتینیل’ در شهر رینوی ایالت نوادا

 

الویس در دانشگاه Oregon Mc Arthur Court واقع در یوجین ایالت اورگان چنین روزی 25 نوامبر 1976

25 نوامبر 1976 : الویس در دانشگاه Oregon Mc Arthur Court واقع در یوجین ایالت اورگان

 

الویس در کلیسیوم یادمان واقع در پرتلند ایالت اورگان چنین روزی 26 نوامبر 1976

26 نوامبر 1976 : الویس در کلیسیوم یادمان واقع در پرتلند ایالت اورگان

 

 

الویس در کلیسیوم یادمان واقع در پرتلند ایالت اورگان چنین روزی 26 نوامبر 1976

26 نوامبر 1976 : الویس در کلیسیوم یادمان واقع در پرتلند ایالت اورگان

 

الویس در دانشگاه Oregon McArthur Court, واقع در یوجین ایالت اورگان چنین روزی 27 نوامبر 1976

27 نوامبر 1976 : الویس در دانشگاه Oregon McArthur Court, واقع در یوجین ایالت اورگان

 

الویس در '  کو پالاس ' واقع در شهر سن فرانسیسکوی ایالت کالیفرنیا چنین روزی 28 نوامبر 1976

28 نوامبر 1976 : الویس در ‘ کو پالاس ‘ واقع در شهر سن فرانسیسکوی ایالت کالیفرنیا

 

الویس در '  کو پالاس ' واقع در شهر سن فرانسیسکوی ایالت کالیفرنیا چنین روزی 28 نوامبر 1976

28 نوامبر 1976 : الویس در ‘ کو پالاس ‘ واقع در شهر سن فرانسیسکوی ایالت کالیفرنیا

 

الویس در کوپالاس واقع در سن فرانسیسکوی ایالت کالیفرنیا چنین روزی 29 نوامبر 1976

29 نوامبر 1976 : الویس در کوپالاس واقع در سن فرانسیسکوی ایالت کالیفرنیا

 

29novemberr

29 نوامبر 1976 : الویس در کوپالاس واقع در سن فرانسیسکوی ایالت کالیفرنیا

 

الویس در مرکز Convention Center واقع در آناهایم ایالت کالیفرنیا چنین روزی 30 نوامبر 1976

30 نوامبر 1976 : الویس در مرکز Convention Center واقع در آناهایم ایالت کالیفرنیا

 

الویس در مرکز Convention Center واقع در آناهایم ایالت کالیفرنیا چنین روزی 30 نوامبر 1976

30 نوامبر 1976 : الویس در مرکز Convention Center واقع در آناهایم ایالت کالیفرنیا

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top