شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » کنسرتها » اطلاعات کنسرتهای الویس پریسلی در سال 1974

اطلاعات کنسرتهای الویس پریسلی در سال 1974

در اینجا اطلاعات تمامی کنسرتهایی که الویس پریسلی در سال 1974 اجرا کرده در اختیار شماست.

توجه : در طریق لینکهایی که در متن وجود دارد میتوانید به اطلاعات بیشتر و یا دانلود عکس یا برنامه مربوطه مرتبط شوید:

 

1974

1974

کنسرتهای ژانویه:

 

برای دیدن عکس و اطلاعات فارسی کنسرتهای الویس در ژانویه 1974 کلیک کنید:

jan1974

26 ژانویه: January 26 1974 (Saturday – Opening Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
26 ژانویه:January 26 1974 (Saturday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
27 ژانویه:January 27 1974 (Sunday – 10.00pm Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
28 ژانویه:January 28 1974 (Monday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
28 ژانویه:January 28 1974 (Monday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
29 ژانویه:January 29 1974 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
29 ژانویه:January 29 1974 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
30 ژانویه:January 30 1974 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
30 ژانویه:January 30 1974 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
31 ژانویه:January 31 1974 (Thursday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
31 ژانویه:January 31 1974 (Thursday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada

کنسرتهای فوریه:

1 فوریه:February 1 1974 (Friday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
1 فوریه:February 1 1974 (Friday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
2 فوریه:February 2 1974 (Saturday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
3 فوریه:February 2 1974 (Saturday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
3 فوریه:February 3 1974 (Sunday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
3 فوریه:February 3 1974 (Sunday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
4 فوریه:February 4 1974 (Monday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
4 فوریه:February 4 1974 (Monday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
5 فوریه:February 5 1974 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
5 فوریه:February 5 1974 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
6 فوریه:February 6 1974 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
6 فوریه:February 6 1974 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
7 فوریه:February 7 1974 (Thursday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
7 فوریه:February 7 1974 (Thursday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
8 فوریه:February 8 1974 (Friday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
8 فوریه:February 8 1974 (Friday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
9 فوریه:February 9 1974 (Saturday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
9 فوریه:February 9 1974 (Saturday – Closing Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 1974 (Various Shows) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada

 

کنسرتهای مارس:

ویدیو کنسرتهای الویس در مارس 1974 کلیک کنید:

march1974

برای دیدن عکس و اطلاعات فارسی کنسرتهای الویس درمارس 1974کلیک کنید:

march1974

1 مارس:March 1 1974 (Friday) Mabee Special Events Center, Oral Roberts University, Tulsa,
2 مارس::March 2 1974 (Saturday – Afternoon Show) Mabee Special Events Center, Oral Roberts University, Tulsa,
3 مارس:March 3 1974 (Sunday – Afternoon Show) Astrodome, Houston, Texas
4 مارس:March 3 1974 (Sunday – Evening Show) Astrodome, Houston, Texas
5 مارس:March 4 1974 (Monday) Civic Center, Monroe, Louisiana
5 مارس:March 5 1974 (Tuesday) Memorial Coliseum, Auburn University, Auburn, Alabama
6 مارس:March 6 1974 (Wednesday) Garrett Coliseum, Montgomery, Alabama
7 مارس:March 7 1974 (Thursday) Civic Center, Monroe, Louisiana
8 مارس:March 8 1974 (Friday) Civic Center, Monroe, Louisiana
9 مارس:March 9 1974 (Saturday – Afternoon Show) Coliseum, Charlotte, North Carolina
9 مارس:March 9 1974 (Saturday – Evening Show) Coliseum, Charlotte, North Carolina
10 مارس:March 10 1974 (Sunday) Civic Center, Roanoke, Virginia
11 مارس:March 11 1974 (Monday) Coliseum, Hampton Roads, Virginia
12 مارس:March 12 1974 (Tuesday) Coliseum, Richmond, Virginia
13 مارس:March 13 1974 (Wednesday) Coliseum, Greensboro, North Carolina
14 مارس:March 14 1974 (Thursday) Middle Tennessee State University Athletic Center,
15 مارس:March 15 1974 (Friday) Stokely Athletic Center, University Of Tennessee,
16 مارس:March 16 1974 (Saturday – Afternoon Show) Mid-South Coliseum, Memphis, Tennessee
16 مارس:March 16 1974 (Saturday – Evening Show) Mid-South Coliseum, Memphis, Tennessee
17 مارس:March 17 1974 (Sunday – Afternoon Show) Mid-South Coliseum, Memphis, Tennessee
17 مارس:March 17 1974 (Sunday – Evening Show) Mid-South Coliseum, Memphis, Tennessee
18 مارس:March 18 1974 (Monday) Coliseum, Richmond, Virginia
19 مارس:March 19 1974 (Tuesday) Middle Tennessee State University Athletic Center,
20 مارس:March 20 1974 (Wednesday) Mid-South Coliseum, Memphis, Tennessee

کنسرتهای می:

10 می :May 10 1974 (Friday) Swing Auditorium, San Bernardino, California
11 می :May 11 1974 (Saturday – Afternoon Show) Inglewood Forum, Los Angeles, California
11 می :May 11 1974 (Saturday – Evening Show) Inglewood Forum, Los Angeles, California
12 می :May 12 1974 (Sunday – Afternoon Show) Selland Arena, Fresno, California
13 می :May 13 1974 (Monday) Swing Auditorium, San Bernardino, California
16 می :May 16 1974 (Thursday – Opening Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
17 می :May 17 1974 (Friday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
17 می :May 17 1974 (Friday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
18 می :May 18 1974 (Saturday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
18 می :May 18 1974 (Saturday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
19 می :May 19 1974 (Sunday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
20 می :May 19 1974 (Sunday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
20 می :May 20 1974 (Monday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
20 می :May 20 1974 (Monday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
21 می :May 21 1974 (Tuesday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
21 می :May 21 1974 (Tuesday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
22 می :May 22 1974 (Wednesday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
22 می :May 22 1974 (Wednesday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
23 می :May 23 1974 (Thursday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
23 می :May 23 1974 (Thursday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
24 می :May 24 1974 (Friday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
24 می :May 24 1974 (Friday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
25 می :May 25 1974 (Saturday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
25 می :May 25 1974 (Saturday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
26 می :May 26 1974 (Sunday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
26 می :May 26 1974 (Sunday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
27 می :May 27 1974 (Monday – 3.00am Closing Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada

کنسرتهای ژوئن:

15 ژوئن :June 15 1974 (Saturday – Afternoon Show) Tarrant County Convention Center, Fort Worth, Texas
15 ژوئن :June 15 1974 (Saturday – Evening Show) Tarrant County Convention Center, Fort Worth, Texas
16 ژوئن :June 16 1974 (Sunday – Afternoon Show) Tarrant County Convention Center, Fort Worth, Texas
16 ژوئن :June 16 1974 (Sunday – Evening Show) Tarrant County Convention Center, Fort Worth, Texas
17 ژوئن :June 17 1974 (Monday) Louisiana State University Assembly Center,
18 ژوئن :June 18 1974 (Tuesday) Louisiana State University Assembly Center,
19 ژوئن :June 19 1974 (Wednesday) Civic Center Auditorium, Amarillo, Texas
20 ژوئن :June 20 1974 (Thursday) Virginia Memorial Auditotium, Des Moines, Iowa
21 ژوئن :June 21 1974 (Friday) Convention Center Public Hall, Cleveland, Ohio
22 ژوئن :June 22 1974 (Saturday – Afternoon Show) Civic Center Auditorium, Providence, Rhode Island
22 ژوئن :June 22 1974 (Saturday – Evening Show) Civic Center Auditorium, Providence, Rhode Island
23 ژوئن :June 23 1974 (Sunday – Afternoon Show) Spectrum, Philadelphia, Pennsylvania
23 ژوئن :June 23 1974 (Sunday – Evening Show) Spectrum, Philadelphia, Pennsylvania
24 ژوئن :June 24 1974 (Monday – Afternoon Show) International Convention Center, Niagara Falls, New York
24 ژوئن :June 24 1974 (Monday – Evening Show) International Convention Center, Niagara Falls, New York
25 ژوئن :June 25 1974 (Tuesday) St. Johns Arena, Columbus, Ohio
26 ژوئن :June 26 1974 (Wednesday) Fair & Expo Center’s Freedom Hall, Louisville, Kentucky
27 ژوئن :June 27 1974 (Thursday) Indiana University Assembly Hall, Bloomington, Indiana
28 ژوئن :June 28 1974 (Friday) Arena, Milwaukee, Wisconsin
29 ژوئن :June 29 1974 (Saturday – Afternoon Show) Municipal Auditorium, Kansas City, Missouri
29 ژوئن :June 29 1974 (Saturday – Evening Show) Municipal Auditorium, Kansas City, Missouri
20 ژوئن :June 30 1974 (Sunday – Afternoon Show) Auditorium Arena, Omaha, Nebraska
20 ژوئن :June 30 1974 (Sunday – Evening Show) Auditorium Arena, Omaha, Nebraska

کنسرتهای جولای:

1 جولای :July 1 1974 (Monday) Auditorium Arena, Omaha, Nebraska
2 جولای :July 2 1974 (Tuesday) Salt Palace, Salt Lake City, Utah

کنسرتهای آگوست:

19 آگوست :August 19 1974 (Monday – Opening Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
20 آگوست :August 20 1974 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
20 آگوست :August 20 1974 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
21 آگوست :August 21 1974 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
21 آگوست :August 21 1974 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
22 آگوست :August 22 1974 (Thursday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
22 آگوست :August 22 1974 (Thursday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
23 آگوست :August 23 1974 (Friday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
23 آگوست :August 23 1974 (Friday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
24 آگوست :August 24 1974 (Saturday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
24 آگوست :August 24 1974 (Saturday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
25 آگوست :August 25 1974 (Sunday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
25 آگوست :August 25 1974 (Sunday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
27 آگوست :August 27 1974 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
27 آگوست :August 27 1974 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
28 آگوست :August 28 1974 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
28 آگوست :August 28 1974 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
29 آگوست :August 29 1974 (Thursday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
29 آگوست :August 29 1974 (Thursday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
30 آگوست :August 30 1974 (Friday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
30 آگوست :August 30 1974 (Friday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
31 آگوست :August 31 1974 (Saturday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
31 آگوست :August 31 1974 (Saturday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada

کنسرتهای سپتامبر:

 

برای دیدن عکس و اطلاعات فارسی کنسرتهای الویس درسپتامبر سال 1974 کلیک کنید:

1974-pic

 

1 سپتامبر :September 1 1974 (Sunday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
1 سپتامبر :September 1 1974 (Sunday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
2 سپتامبر :September 2 1974 (Monday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
2 سپتامبر :September 2 1974 (Monday – Closing Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
27 سپتامبر :September 27 1974 (Friday) University Of Maryland Cole Fieldhouse, College Park, Maryland
28 سپتامبر :September 28 1974 (Saturday) University Of Maryland Cole Fieldhouse, College Park, Maryland
29 سپتامبر :September 29 1974 (Sunday – Afternoon Show) Olympia Stadium, Detroit, Michigan
30 سپتامبر :September 30 1974 (Monday) University Of Notre Dame Athletic & Convention Center,

 

کنسرتهای اکتبر:

برای دیدن عکس و اطلاعات فارسی کنسرتهای الویس در اکتبر 1974 کلیک کنید:

oct1974

1 اکتبر :October 1 1974 (Tuesday) University Of Notre Dame Athletic & Convention Center,
2 اکتبر :October 2 1974 (Wednesday) Civic Center, St. Paul, Minnesota
3 اکتبر :October 3 1974 (Thursday) Civic Center, St. Paul, Minnesota
4 اکتبر :October 4 1974 (Friday) Olympia Stadium, Detroit, Michigan
5 اکتبر :October 5 1974 (Saturday – Afternoon Show) Expo Convention Center, Indianapolis, Indiana
5 اکتبر :October 5 1974 (Saturday – Evening Show) Expo Convention Center, Indianapolis, Indiana
6 اکتبر :October 6 1974 (Sunday – Afternoon Show) University Of Dayton Arena, Dayton, Ohio
6 اکتبر :October 6 1974 (Sunday – Evening Show) University Of Dayton Arena, Dayton, Ohio
7 اکتبر :October 7 1974 (Monday) Henry Levitt Arena, Wichita State University, Wichita, Kansas
8 اکتبر :October 8 1974 (Tuesday) Convention Center Arena, San Antonio, Texas
9 اکتبر :October 9 1974 (Wednesday) Expo Center, Abilene, Texas
11 اکتبر :October 11 1974 (Friday – Opening Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
11 اکتبر :October 11 1974 (Friday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
12 اکتبر :October 12 1974 (Saturday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
12 اکتبر :October 12 1974 (Saturday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
13 اکتبر :October 13 1974 (Sunday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
13 اکتبر :October 13 1974 (Sunday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
14 اکتبر :October 14 1974 (Monday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
14 اکتبر :October 14 1974 (Monday – Closing Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top