شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » کنسرتها » اطلاعات کنسرتهای الویس پریسلی در سال 1970

اطلاعات کنسرتهای الویس پریسلی در سال 1970

در اینجا اطلاعات تمامی کنسرتهایی که الویس پریسلی در سال 1970 اجرا کرده در اختیار شماست.

توجه : در طریق لینکهایی که در متن وجود دارد میتوانید به اطلاعات بیشتر و یا دانلود عکس یا برنامه مربوطه مرتبط شوید:

1970

1970

کنسرتهای ژانویه:

 

برای دیدن عکس و اطلاعات فارسی کنسرتهای الویس در ژانویه 1970 کلیک کنید:

jan1970

January 26 1970 (Monday – Opening Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
January 27 1970 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
January 27 1970 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevad
January 28 1970 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
January 28 1970 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
January 29 1970 (Thursday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
January 29 1970 (Thursday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
January 30 1970 (Friday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
January 30 1970 (Friday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
January 31 1970 (Saturday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
January 31 1970 (Saturday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada

 

کنسرتهای فوریه:

ویدیو کنسرتهای الویس در فوریه 1970 کلیک کنید:

February-1970

برای دیدن عکس و اطلاعات فارسی کنسرتهای الویس در  فوریه 1970  کلیک کنید:

feb1970

February 1 1970 (Sunday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 1 1970 (Sunday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 2 1970 (Monday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 2 1970 (Monday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 3 1970 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 3 1970 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 4 1970 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 4 1970 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 5 1970 (Thursday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 5 1970 (Thursday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 6 1970 (Friday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 6 1970 (Friday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 7 1970 (Saturday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 7 1970 (Saturday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 8 1970 (Sunday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 8 1970 (Sunday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 9 1970 (Monday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 9 1970 (Monday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 10 1970 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 10 1970 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 11 1970 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 11 1970 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 12 1970 (Thursday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 12 1970 (Thursday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 13 1970 (Friday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 13 1970 (Friday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 14 1970 (Saturday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 14 1970 (Saturday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 15 1970 (Sunday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 15 1970 (Sunday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 16 1970 (Monday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 16 1970 (Monday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 17 1970 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 17 1970 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 18 1970 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 18 1970 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 19 1970 (Thursday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 19 1970 (Thursday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 20 1970 (Friday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 20 1970 (Friday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 21 1970 (Saturday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 21 1970 (Saturday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 22 1970 (Sunday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 22 1970 (Sunday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 23 1970 (Monday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 23 1970 (Monday – Closing Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
February 27 1970 (Friday – Afternoon Show) Annual Texas Livestock Show, Astrodome, Houston, Texas
February 27 1970 (Friday – Evening Show) Annual Texas Livestock Show, Astrodome, Houston, Texas
February 28 1970 (Saturday – Afternoon Show) Annual Texas Livestock Show, Astrodome, Houston, Texas
February 28 1970 (Saturday – Evening Show) Annual Texas Livestock Show, Astrodome, Houston, Texas

 

کنسرتهای مارس:

March 1 1970 (Sunday – Afternoon Show) Annual Texas Livestock Show, Astrodome, Houston, Texas
March 1 1970 (Sunday – Evening Show) Annual Texas Livestock Show, Astrodome, Houston, Texas

 

کنسرتهای آگوست:

August 10 1970 (Monday – Opening Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 11 1970 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 11 1970 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 12 1970 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 12 1970 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 13 1970 (Thursday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 13 1970 (Thursday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 14 1970 (Friday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 14 1970 (Friday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 15 1970 (Saturday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 15 1970 (Saturday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 16 1970 (Sunday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 16 1970 (Sunday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 17 1970 (Monday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 17 1970 (Monday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 18 1970 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 18 1970 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 19 1970 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 19 1970 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 20 1970 (Thursday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 20 1970 (Thursday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 21 1970 (Friday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 21 1970 (Friday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 22 1970 (Saturday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 22 1970 (Saturday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 23 1970 (Sunday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 23 1970 (Sunday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 24 1970 (Monday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 24 1970 (Monday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 25 1970 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 25 1970 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 26 1970 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 26 1970 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 27 1970 (Thursday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 27 1970 (Thursday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 28 1970 (Friday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 28 1970 (Friday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 29 1970 (Saturday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 29 1970 (Saturday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 30 1970 (Sunday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 30 1970 (Sunday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 31 1970 (Monday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
August 31 1970 (Monday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada

 

کنسرتهای سپتامبر:

برای دیدن عکس و اطلاعات فارسی کنسرتهای الویس درسپتامبر سال 1970 کلیک کنید:

1970-jpgpic

September 1 1970 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
September 1 1970 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
September 2 1970 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
September 2 1970 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
September 3 1970 (Thursday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
September 3 1970 (Thursday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
September 4 1970 (Friday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
September 4 1970 (Friday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
September 5 1970 (Saturday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevad
September 5 1970 (Saturday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
September 6 1970 (Sunday – Special 3.00am Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
September 6 1970 (Sunday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
September 6 1970 (Sunday – Midnight Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
September 7 1970 (Monday – Dinner Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
September 7 1970 (Monday – Closing Show) Showroom, International Hotel, Las Vegas, Nevada
September 9 1970 (Wednesday) Coliseum, Phoenix, Arizona
September 10 1970 (Thursday) Kiel Auditorium, St. Louis, Missouri
September 11 1970 (Friday) Olympia Arena, Detroit, Michigan
September 12 1970 (Saturday – Afternoon Show) Miami Beach Convention Center, Miami, Florida
September 12 1970 (Saturday – Evening Show) Miami Beach Convention Center, Miami, Florida
September 13 1970 (Sunday – Afternoon Show) Curtis Hixton Convention Center, Tampa, Florida
September 13 1970 (Sunday – Evening Show) Curtis Hixton Convention Center, Tampa, Florida
September 14 1970 (Monday) Municipal Auditorium, Mobile, Alabama

 
کنسرتهای نوامبر:

ویدیو کنسرتهای الویس در نوامبر 1970 کلیک کنید:

november-1970

برای دیدن عکس و اطلاعات فارسی کنسرتهای الویس درنوامبر 1970 کلیک کنید:

nov-1970
November 10 1970 (Tuesday) Coliseum, Oakland, California
November 11 1970 (Wednesday) Memorial Coliseum, Portland, Oregon
November 12 1970 (Thursay) Coliseum, Seattle, Washington
November 13 1970 (Friday) Cow Palace, San Francisco, California
November 14 1970 (Saturday – Afternoon Show) Inglewood Forum, Los Angeles, California
November 14 1970 (Saturday – Evening Show) Inglewood Forum, Los Angeles, California
November 15 1970 (Sunday) International Sports Arena, San Diego, California
November 16 1970 (Monday) State Fair Grounds Arena, Oklahoma City, Oklahoma
November 17 1970 (Tuesday) Coliseum, Denver, Colorado

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top