شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » W » What A Wonderful Life

What A Wonderful Life

What A Wonderful Life

What A Wonderful Life

It’s a wonderful life
This life I’m livin’
What a wonderful life, days with a life of ease, oh-ho-oh
Well, I’ve got no job to worry me
No big bad boss to hurry me
It’s a wonderful life life’s good to me

It’s a wonderful road
This road I’m travelin’
It’s a wonderful road headin’ beyond the hills, oh-ho-oh
Oh it may go straight or it may detour
But one thing that I know for sure
It’s a wonderful life, life’s good to me

Don’t know where I’m goin’
Don’t care where I’m goin’
Like the four winds are blowin’ I go on
Laughin’ the day away, lovin the night away
Till the moon is gone
It’s a wonderful life
This life I’m livin’
What a wonderful life
Livin’ the life I love, oh yeah
Well I’ve got neighbors, I’ve got friends
Just about anywhere the rainbow ends
It’s a wonderful life, life’s good to me

Don’t know where I’m goin’
Don’t care where I’m goin’
Like the four winds are blowin’ I go on
Laughin’ the day away, lovin the night away
Till the moon is gone
It’s a wonderful life
This life I’m livin’
What a wonderful life
Livin’ the life I love, oh yeah
Well I’ve got neighbors, I’ve got friends
Just about anywhere the rainbow ends
It’s a wonderful life, life’s good to me
What a wonderful life, life’s good to me, yeah
Crazy life, life’s good to me
Oh what a life

 

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Sid Wayne – Jerry Livingston

تاریخ ضبط: 1961/07/02

این ترانه در تاریخ 2 ژوییه 1961 ضبط گردید .

از این ترانه در فیلم Follow That Dream استفاده شده است.

منتشر شده در آلبوم  ↓

i-got-lucky

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top