شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Runaway – ترجمه

Runaway – ترجمه

Runaway
فراري

As I walk along, I wonder
در حاليکه به تنهايي قدم ميزنم در شگفتم
What went wrong with our love
ما کجاي عشقمان اشتباه کرديم
A love that was so strong
عشقي که بسيار قدرتمند بود
And as I still walk by
و هنوز قدم ميزنم
I think of the times we’ve had together
فکر ميکنم ما زمان کافي براي يکديگر داشته ايم
While our hearts were young
مادامي که قلبهاي ما جوان بود

* I’m a-walkin’ in the rain
من در باران قدم ميزنم
Tears are fallin’
و اشکهايم سرازير ميشوند
And I feel a pain
و احساس محنت ميکنم
Wishin’ you were here by me
آرزو ميکنم کاش اينجا در کنار من بودي
To end this misery
تا به اين بدبختي خاتمه بدهي
And I wonder (I III-wonder)
و من در شگفتم
Why (why, why, why, why why)
چرا
You went away )She ran away
تو از اينجا رفتي
Yes, I wonder where you will stay )Yes, I wonder where she will stay
بله من در شگفتم که تو کجا خواهي ماند
My little runaway )My little runaway
فراري کوچک من!
Run, run, run, run, runaway
فرااااااااااااااااااااااااااااااااااري

* Repeat
A run, run, run, run, runaway
فرااااااااااااااااااااااااااااااااااري
A run, run, run, run, runaway
فرااااااااااااااااااااااااااااااااااري

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید
کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

Runaway

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1283
Scroll to top