شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Puppet On A String- ترجمه

Puppet On A String- ترجمه

Puppet On A String
عروسک خیمه شب بازی

Puppet On A String

Ev’ry time you look at me
هر گاه که نظری بر من می افکنی
I’m as helpless as can be
من به تمامی در مانده میشوم
I become a puppet on a string
به عروسکی بدل میشوم
You can do ‘most anything to me
و تو هر آنچه خواهی با من توانی کرد

All you do is touch my hand
آنچه تو می کنی لمس دستان من است
And your wish is my command
وآنچه  می خواهی حکمرانی من است
I become a puppet on a string
لیک به عروسکی بدل میشوم
You can do ‘most anything to me
و تو  هر آنچه خواهی با من توانی کرد

* If you really love me
اگر حقیقتا مرا دوست می داری
Darling please be kind
عزیزم با من مهربان باش
I offer you the truest love
من صادقانهترین عشقی را به تو خواهم داد
That you will ever find
که تو تا ابد توانی یافت

** Take my heart and please be fair
قلبم از آن تو ولی با او مهربان باش
Handle it with loving care
و با مراقبت و عاشقانه حملش کن
For I’m just a puppet on a string
چرا که من تنها عروسک خیمه شب بازی ام
You can do ‘most anything to me
و تو هر آنچه بخواهی با من توانی کرد

You can do ‘most anything to me
و تو هر آنچه بخواهی با من توانی کرد

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید
کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

Puppet-On-A-String

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1347
Scroll to top