شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Mystery Train-ترجمه

Mystery Train-ترجمه

Mystery Train
قطار مرموز

Mystery Train

Train I ride, sixteen coaches long
Train I ride, sixteen coaches long
قطاری که من می رونم شونزده واگن دراز داره
Well that long black train got my baby and gone
اون قطار دراز سیاه رنگ محبوب منو گرفت و رفت
Train, train, comin’ ’round, ’round the bend
Train, train, comin’ ’round, ’round the bend
قطار قطار داره از پیچ راه می رسه
Well it took my baby, but it never will again no, not again
آره اون عشق منو برداشت ولی دیگه هر گز نمی تونه
Train, train, comin’ down, down the line
Train, train, comin’ down down the line
قطار قطار داره روی پیچ میاد پایین
Well it’s bringin’ my baby, ’cause she’s mine all, all mine
(She’s mine, all, all mine)
آره داره عشق منو میاره چون اون مال منه مال من!
(مال منه آره مال من)

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید
کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

Mystery-Train

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1275
Scroll to top