شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » My Boy-ترجمه

My Boy-ترجمه

My Boy
پسرم

my boy

You’re sleeping son I know, but really this can’t wait
پسرم میدانم که خوابی ولی بیش از این نمی باید صبر کنم
I wanted to explain before it gets too late
می خواهم قبل از اینکه دیر بشود به تو بگویم
For your mother and me, love has finally died
عشق من و مادرت بالاخره رو به زوال گذاشت
This is no happy home but God knows how I’ve tried
خانه ما خانه شادی نیست ولی خدا میداند چقدر تلاش کردم که باشد
* Because you’re all I have my boy
چرا که تو همه چیز من هستی پسرم
You are my life, my pride, my joy
تو زندگی منی غرور منی خوشی منی
And if I stay, I stay because of you my boy
و اگر بمانم تنها بخاطر توست پسرم

I know it’s hard to understand, why did we ever start
می دانم که سخت است درک این که چرا اصلا شروع کردیم
We’re more like strangers now, each acting out a part
اکنون بیشتر به غریبه ها می مانیم و هر کدام کار خود را می کنیم
I have laughed, I have cried, I’ve lost every game
من خندیده ام گریسته ام و بازنده تمام بازیها شده ام
Taken all I can take but I’ll stay here just the same
و هر آنچه اتفاق افتاد تحمل کردم ولی باز هم کماکان اینجا می مانم

Sleep on, you haven’t heard a word, perhaps it’s just as well
بخواب تو حتی کلمه ای از آنچه گفتم نشنیدی شاید اینگونه بهتر است
Why spoil your little dreams, why put you through the hell
چرا رویاهای کوچکت را آلوده کنم؟ چرا برایت جهنمی بسازم؟
Life is no fairy tale, as one day you will know
زندگی یک افسانه دروغین نیست و تو خود روزی این را خواهی فهمید
But now you’re just a child, I’ll stay here and watch you grow
ولی اکنون کودکی بیش نیستی و من اینجا خواهم ماند.نظاره گر بزرگ شدن تو!

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید
کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

My-Boy

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1314
Scroll to top