شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Memories-ترجمه

Memories-ترجمه

Memories
خاطرات

Memories

Memories pressed between the pages of my mind
خاطراتی که در صفحات ذهنم انباشته شده اند
Memories sweetened through the ages just like wine
خاطراتی که با گذشت سالها مثل شراب شیرین شده اند
Quiet thoughts come floating down
اندیشه های خفته به جریان می افتند
And settle softly to the ground
و به نرمی به زمین فرو می ریزند
Like gold of Autumn leaves around my feet
همچون برگهای طلایی پاییز در اطراف پاهایم
I touched them and they burst apart ,With sweet memories
آنها را لمس کردم و با خاطرات شیرین از هم پاشیدند
sweet memories
خاطرات شیرین
Of holding hands and red bouquets
خاطرات دستانم که در دستهایت بود و انبوه گلهای سرخ
And twilights trimmed in purple haze
و هوای گرگ و میش که در گرفتگی ارغوانی رنگ آسمان آراسته شده بود
Laughing eyes and simple ways
وچشمان خندان و رفتار بی ریا
And quiet nights and gentle days with you
و شبهای آرام و روزهای با شکوهی که با تو داشتم

.

کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

Memories

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1248
Scroll to top