شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Love Me-ترجمه

Love Me-ترجمه

Love Me
دوستم داشته باش

Love Me
Treat me like a fool
با من چون دیوانه ای رفتار کن
treat me mean and cruel
با اعتدال یا حتی بی رحمانه
but love me
ولی دوستم داشته باش
Break my faithful heart
قلب وفادار مرا بیازار
tear it all apart
و تکه تکه اش کن
but love me
ولی دوستم داشته باش
If you ever go
اگر از پیش من بروی
darling, I’ll be, oh, so lonely
عزیزم بسیار تنها خواهم بود
I’ll be sad and blue
ناراحت و غمگین خواهم بود
crying over you, dear, only
و تنها برای تو خواهم گرسیت
I would beg and steal
التماس و تمنا خواهم کرد
just to feel
تنها برای اینکه احساس کنم
your heart beating close to mine
که قلب تو در کنار قلب من میتپد
Begging on my knees
و التماس کنان به زانو در خواهم آمد
all I ask is
تنهاچیزی که می خواهم این است
please, please, love me
لطفا دوستم داشته باش
Oh yes
آه بله

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید
کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

Love-Me

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1347
Scroll to top