شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » I’ll Remember You-ترجمه

I’ll Remember You-ترجمه

I’ll Remember You

تو را به خاطر خواهم آورد

I’ll remember you

تو را به خاطر خواهم آورد

Long after this endless summer is gone

مدتها پس از گذشتن این تابستان بی پایان

I’ll be lonely oh so lonely

من تنها خواهم بود , آه خیلی تنها

Living only to remember you

و تنها با خاطرات تو زندگی خواهم کرد

I’ll remember you

تو را به خاطر خواهم آورد

Your voice as soft as the warm summer breeze

صدای تو که همچون نسیم مطبوع تابستان است

Your sweet laughter, mornings after

و خنده شیرین تو پس از هر صبحدم

Ever after, Ooooh, I’ll remember you

همیشه تو را به خاطر خواهم آورد

To your arms someday I’ll return to stay

روزی برای همیشه به آغوش تو باز خواهم گشت

Till then…

تا آن زمان

I will remember too

تو را  همچنین به خاطر خواهم آورد

Every bright star we made wishes upon

هر ستاره درخشانی که ما بر فرازشان آرزوها کردیم

Love me always, promise always

همیشه دوستم بدار , برای همیشه به من قول بده

Ooooh, you’ll remember too

آه , که تو نیز مرا به خاطر خواهی آورد

I’ll remember you.

تو را به خاطر خواهم آورد

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

I'll-Remember-You

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1344
Scroll to top