شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » I’ll Never Know-ترجمه

I’ll Never Know-ترجمه

I’ll Never Know
هر گز نخواهم فهميد

How many stars are in the sky, I’ll never know

چند ستاره در آسمان وجود دارد؟ هرگز نخواهم فهميد

What fire lights a firefly, I’ll never know

چه نوري کرم شب تاب را روشن ميکند؟ هرگز نخواهم فهميد

What happens to this heart of mine each time you hold my hand

هر بار که دستم را ميگيري قلبم را چه ميشود؟

Sometimes the things we love the most ,We never understand

گاهي درباره چيزهايي که بسيار دوست ميداريم ، هرگز چیزی نمیفهمیم

I never thought these eyes would see an angel’s glow

هر گز فکر نميکردم که اين چشمها بتوانند تابش نور فرشتگان را ببينند

What miracle brought you to me, I’ll never know

چه اعجازي را براي من به ارمغان آوردي؟ هر گز نخواهم فهميد

What happens to this heart of mine each time you hold my hand

هر بار که دستم را ميگيري قلبم را چه ميشود؟

Sometimes the things we love the most , We never understand

گاهي درباره چيزهايي که بسيار دوست ميداريم ، هرگز چیزی نمیفهمیم

I never thought these eyes would see an angel’s glow

هر گز فکر نميکردم که اين چشمها بتوانند تابش نور فرشتگان را ببينند

What miracle brought you to me, I’ll never know

چه اعجازي را براي من به ارمغان آوردي؟ هر گز نخواهم فهميد

What miracle brought you to me, I’ll never know

چه اعجازي را براي من به ارمغان آوردي؟ هر گز نخواهم فهميد

 

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

I'll-Never-Know

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1344
Scroll to top